Advocat accidents de treball

Advocat expert en accidents laborals. Obtindràs la major indemnització possible.

Accident laboral

A ISJ Assessors estem especialitzats en la reclamació d’ indemnitzacions i reconeixements d’invalideses per accidents de treball.

Comptem amb un equip d’advocats laboralistes i graduats socials amb més de 35 anys d’experiència i un alt porcentatge d’èxits que t’assessoraran en el llarg i complex procés de tramitació de la teva indemnització o pensió per invalidesa per aconseguir la màxima compensació possible en el teu cas.

Si ha patit un accident laboral amb lesions. Reclami la seva indemnització.

La legislació espanyola reconeix el dret de les víctimes d’ accidents de treball a percebre diversos tipus de compensació:

 1r Una prestació econòmica de tipus públic, l’import de la qual es determinarà sobre la base dels anys que hagi cotitzat el treballador a la Seguretat Social, de la cotització mitjana realitzada en un període determinat i de la gravetat de l’accident (articles 100 i ss. LGSS) en un dels supòsits següents:

  •  Incapacitat Laboral Transitòria: també denominada incapacitat temporal equival a un subsidi del 75% del salari declarat, que li pagarà l’ empresa. En cas de finalització del seu contracte, el treballador percebrà el subsidi directament de la Mútua.
  • Incapacitat laboral permanent: qualsevol que sigui la seva causa, es qualificarà d’ acord amb els següents graus: parcial, total, absoluta i gran invalidesa.
  • Lesions permanents no invalidants: pagament únic d’ acord amb el barem legal vigent.

2n El recàrrec de les prestacions a què es refereix l’ art. 123 LGSS. Si s’ acredita que l’ empresari va incomplir normes de seguretat i higiene en el treball estarà obligat a pagar un increment de les prestacions en favor del treballador. L’ increment-recàrrec serà d’ un 30 a un 50% a càrrec de l’ empresari.

 3r Les “millores voluntàries” acordades en el contracte de treball o conveni col·lectiu del sector/activitat en què la víctima de l’accident prestava els seus serveis.

 4t Les indemnitzacions que es decideixin amb base en els arts. 1902 i ss. Cc. i 109 i ss. CP si, a més de la responsabilitat laboral, s’ exigeixen de l’ empresari responsabilitats civils.

 Per aconseguir la màxima compensació si has patit un accident laboral amb lesions, et recomanem que acudeixis a un despatx d’advocats d’accidents de treball com ISJ Assessors, els advocats laboralistes del qual t’assessoraran en tots els passos necessaris d’aquest complex i llarg procés.

Recorda:

Abans d’ acceptar la indemnització per accident que t’ ofereixin les companyies d’ assegurances o la part contrària.

  •  No signis cap document.
  • Consulta amb un advocat, ja que en moltes ocasions la quantitat oferta és menor de la que podem obtenir.

ENS OCUPEM DE LA TRAMITACIÓ DE LA TEVA INCAPACITAT LABORAL

 ISJ Assessors té una llarga experiència en la tramitació davant la Seguretat Social o les Mútues de la baixa per incapacitat laboral o de la invalidesa permanent parcial, total o absoluta derivades d’ un accident de treball o malaltia.

 Els nostres experts s’ocupen d’avaluar el grau d’invalidesa, incapacitat, minusvalidesa o dependència i de preparar tota la documentació precisa per tramitar la incapacitat corresponent.

 Disposem dels assessors necessaris per valorar tots els aspectes de l’ accident de treball i les seves conseqüències: perits mèdics, tècnics en prevenció de riscos laborals, expert en el càlcul de perjudicis econòmics i indemnització per accident de treball…