Advocat acomiadaments laborals

Màxima indemnització garantida per advocats especialistes en acomiadaments. Reclama la indemnització que et correspon pel teu acomiadament.

Reclamar acomiadament

De manera general, un acomiadament es produeix quan, de forma unilateral, l’ empresari decideix finalitzar la relació laboral que l’ unia amb el treballador. Així, et pots trobar en els següents tipus de comiat que explicarem a continuació.

Cadascun dels tipus d’ acomiadament ha de ser gestionat jurídicament d’ una manera diferent i adaptat a les circumstàncies en que s’ ha produït.

Acomiadament improcedent

L’ acomiadament es declararà improcedent si no existeix causa que justifiqui el cessament, acreditant la gravetat de la conducta del treballador o si no compleix amb els requisits establerts en la llei.

La qualificació de l’ acomiadament improcedent per part d’ un Jutge genera dues possibles situacions:

  • Extinció del contracte amb el pagament d’ una indemnització per acomiadament.
  • Continuació de la relació laboral reincorporant al treballador en el seu lloc de treball, en les mateixes condicions que tenia amb anterioritat a l’ acomiadament.

L’ opció entre indemnització o reincorporació és de l’ empresari, llevat dels casos previstos per llei en què serà el treballador qui opti per una de les dues opcions.

Acomiadament procedent

Si l’ acomiadament és procedent, compleix amb els requisits i causes que la Llei permet, no hi ha obligació de pagar indemnització per acomiadament, però sí quitança.

En funció de la causa que motivi l’ acomiadament del treballador, ens podem trobar davant:

  • Acomiadament disciplinari: Es produeix quan el treballador comet algun tipus de falta prevista a la Llei o al conveni col·lectiu d’ aplicació.
  • Acomiadament objectiu: Es produeix quan concorre alguna de les causes previstes a l’ article 52 de l’ Estatut dels treballadors.

Igualment, perquè un acomiadament objectiu es pugui entendre com a procedent, l’ empresari haurà de:

  • Lliurar una comunicació escrita al treballador explicant detalladament la causa del seu acomiadament i la seva raonabilitat.
  • Posar a disposició del treballador una indemnització equivalent a 20 dies per any treballat al mateix temps que la comunicació escrita, a excepció de quan s’ al·leguen causes econòmiques.
  • Preavís de 15 dies des de la comunicació escrita. En el cas de patir una discapacitat, es tindrà dret a una llicència de 6 hores setmanals per buscar una nova ocupació. L’ incompliment d’ aquest requisit no suposa la improcedència de l’ acomiadament, però sí el dret del treballador a reclamar aquesta quantia.