Advocat incapacitats laborals

Incapacitat permanent parcial, permanent total, permanent absoluta o permanent Gran Invalidesa. Estudiarem des del punt de vista mèdic i jurídic les possibilitats d’èxit del seu cas.

Incapacitat laboral

Les prestacions per incapacitat les demanen aquelles persones que han patit algun accident a la feina o bé en el trajecte de casa a la feina o de la feina a casa, i les que pateixen alguna malaltia que se suposa ha estat originada a causa del seu lloc de treball.

La incapacitat laboral es demana quan al treballador li han quedat seqüeles o ha perdut capacitats físiques o funcionals que no li permeten realitzar la mateixa feina que feia abans.

La incapacitat pot ser permanent en els casos més greus i se li sol concedir a les persones que han patit reduccions anatòmiques o funcionals notables i previsiblement definitives.

ADVOCAT INCAPACITAT LABORAL A MOLINS DE REI

Si està interessat a demanar aquesta incapacitat laboral a causa de la seva situació, caldrà anar al centre de la Seguretat Social que li correspongui i presentar tots els documents que es requereixin, com aquells que certifiquin que vostè no està en condicions per treballar.

Per decidir-ho s’usen uns criteris determinats i estrictes, ja que és una mesura important que repercutirà en la resta de la seva vida laboral. Vostè haurà de presentar tots els documents, com l’informe mèdic, i esperar una resposta, els nostres advocats laboralistes l’orientaran en tot el procés.

La incapacitat laboral permanent pot ser: parcial, total, absoluta o de gran invalidesa.

 Incapacitat permanent parcial

La incapacitat permanent parcial és el grau més baix d’ invalidesa. És reconeguda quan el rendiment del treballador que ha patit la lesió o accident baixa en menys del 33% en relació amb el seu rendiment normal.

És important destacar que aquest tipus d’ invalidesa no implica l’ extinció del contracte de treball, és a dir, el treballador pot demanar aquesta indemnització i continuar en el seu lloc de treball. Així doncs, la incapacitat permanent parcial és compatible amb la continuació de les funcions laborals.

Per aconseguir aquesta pensió per invalidesa, s’ ha de demostrar que una lesió o malaltia el perjudica laboralment, obligant-lo a realitzar uns esforços majors, però sense arribar a haver d’ abandonar el seu lloc de feina.

La indemnització serà l’ equivalent a la suma de 24 mensualitats de la base reguladora de l’ empleat i aquesta es pagarà mitjançant un únic pagament.