Advocat en sancions i expedients disciplinaris

Advocat laboralista que us acompanyarà en les vostres impugnacions i denúncies de sancions laborals ja siguin lleus, greus o molt greus.

Sancions i Expedients Disciplinaris

En la gran majoria dels Convenis Col·lectius d’ aplicació, existeix un règim disciplinari a través del qual les empreses tenen la potestat per interposar sancions als treballadors, sempre que es produeixin algun dels fets tipificats en aquests textos. Si és aquest el teu cas i l’empresa t’ha imposat una sanció, has d’acudir sense demora al teu advocat laboralista.

Cada Conveni Col·lectiu recull diferents fets que poden ser sancionats, amb diferents qualificacions, inclusivament amb diversos procediments, que l’empresa i el treballador han de seguir davant d’aquests fets, per la qual cosa és essencial que sol·licitis ajuda al teu advocat expert laboralista en sancions, qui t’assessorarà i s’encarregarà de tota la teva defensa enfront de l’empresa des del moment en què es produeix la sanció.

Els fets que s’ imputen a un treballador i que donen lloc a una sanció, poden ser qualificats com:

  • Faltes lleus
  • Faltes greus
  • Faltes molt greus

Cada tipus de falta, al seu torn, té associades unes sancions concretes, que poden anar des d’ una mera amonestació per escrit o verbal en el cas de les faltes lleus, passant per suspensions de sou i feina de diversos dies, en atenció a la qualificació de la falta, així com altres sancions específiques de cada Conveni Col·lectiu,  fins i tot l’ acomiadament per als casos de faltes molt greus.

Independentment del tipus de sanció que existeixi, fins i tot en els casos de les menors sancions, com pot ser una amonestació per escrit o verbal, és important que reclamis contra la mateixa i et posis en les mans del teu advocat, ja que, de no fer-ho, implica la seva acceptació i pot ser emprat en un moment posterior per imposar una sanció molt més greu per reincidència.

La reclamació davant de qualsevol sanció pot tenir la seva base en dos aspectes diferenciats, més enllà de possibles defectes formals.

  • La no acceptació dels fets que s’ imputen a la sanció.
  • La no acceptació de la qualificació de la falta i de la sanció. És a dir, es produeix en els casos en què el treballador accepta que s’ ha produït el fet descrit, però no ho considera amb la suficient gravetat com perquè se li imposi una sanció concreta.

Especialment important és que acudeixis al teu advocat laboralista especialitzat en sancions tan aviat com sigui possible, ja que tan sols hi ha un termini de 20 dies hàbils per poder reclamar contra la sanció imposada.