Advocat reagrupament familiar

Si desitges consultar més informació sobre la re agrupació familiar o que et resolguem algun dubte, contacta amb ISJ Assessors i ens posarem a la teva disposició per atendre’t.

Reagrupament familiar

La re agrupació Familiar és un dret que assisteix a aquells estrangers que es troben residint legalment al nostre país i que comporta la possibilitat de portar el nostre país als seus parents més directes com són:

  • El cònjuge: en aquests casos cal que ambdós no es trobin separats de fet o judicialment i que el matrimoni no s’ hagi celebrat en frau de llei.
  • Els fills del resident i del cònjuge, inclosos els adoptats, sempre que siguin menors de 18 anys o estiguin incapacitats, i no es trobin casats. Si són fills d’ un sol dels cònjuges, cal que aquest tingui la pàtria potestat en exclusiva o que se li hagi atorgat la guàrdia i custòdia i estiguin efectivament al seu càrrec. Si es tracta de fills adoptius s’ ha d’ acreditar que la resolució en la qual s’ acorda és vàlida a Espanya.
  • Els menors de 18 anys o incapaços si l’ estranger n’ és el representant legal.
  • Els ascendents (pare i mare) del reagrupant o el seu cònjuge si estan al seu càrrec i existeixen raons que justifiquen la necessitat d’autoritzar la seva residència a Espanya.

Per exercir aquest dret haurà de demanar una autorització de residència per re agrupament familiar a favor dels membres de la seva família que desitgi reagrupar. 

També haurà de provar que disposa d’ un allotjament adequat i de mitjans de subsistència suficients per atendre les necessitats de tota la família un cop reagrupada.

Els fills, nascuts a Espanya, d’ estrangers que es trobin residint legalment al territori espanyol, adquireixen automàticament el mateix tipus de permís de residència del qual sigui titular qualsevol dels seus progenitors, sense necessitat d’ obtenir l’ exempció de visat.

Els permisos de residència es poden renovar sempre que llurs circumstàncies tant econòmiques com personals no variïn o se’ n produeixin de noves que també justifiquen la renovació del permís.

La renovació de l’autorització de residència temporal, l’haurà de sol·licitar directament l’interessat amb una antelació de 60 dies naturals (comptant dissabtes, diumenges i festius) al venciment de la data límit de la seva vigència. La presentació d’ aquesta sol·licitud prorroga automàticament la validesa de l’ autorització anterior fins que es resolgui l’ expedient.

Per la seva banda, si l’ Administració no contesta a la sol·licitud de renovació en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de la presentació, s’ entendrà que és favorable i per tant que l’ autorització ha estat renovada. L’estranger disposarà llavors del termini d’un mes per sol·licitar igualment la renovació de la seva targeta d’identitat d’estranger.

L’ autorització renovada tindrà una vigència de 2 anys, llevat que correspongui atorgar una autorització permanent.

Truca’ns, estarem encantats d’atendre’t.