Advocat permís de residència

La gestió del permís de residència amb un advocat expert reduirà notablement les possibilitats d’una denegació de la teva sol·licitud.

Permís de residència a Espanya

El permís de residència és una autorització que permet amb caràcter temporal o permanent a una persona estrangera viure i treballar a Espanya. En aquest cas, l’ estranger, ha de reunir una sèrie de requisits objectius per poder ser beneficiari d’ un permís així. Entre ells, no ser ciutadà de cap país de la Unió Europea (ja que la UE protegeix la lliure circulació de persones entre els estats membres), de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa (també compten amb acords). A més, la persona que aspiri al permís de residència ha de complir els requisits legals com ara no trobar-se en situació irregular o no tenir antecedents penals a Espanya o als seus països anteriors de residència per delictes existents en l’Ordenament Jurídic espanyol. En el cas d’ un permís de residència per motius laborals, també serà imprescindible presentar un contracte de treball i abonar les taxes per la tramitació d’ aquest dret de residència.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA PER MOTIUS LABORALS

L’ ocupador haurà també de complir una sèrie de tràmits per assegurar la legalitat del seu empleat. Per suposat, el primer fet és el d’ haver signat un contracte de treball amb aquesta persona.

PERMISOS DE RESIDÈNCIA PER ARRELAMENT

Hi ha diversos supòsits en què un estranger que visqui a Espanya de manera irregular, és a dir sense una autorització de residència, pot normalitzar la seva situació mitjançant els permisos per arrelament que estableix la Llei.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA PER A EMPLEATS DE LA LLAR

Una de les opcions que atorga la Llei perquè els estrangers obtinguin un permís de residència, és que aquests treballin com a empleats de la llar, en sentit ampli de la paraula: netejadors, cuidadors, jardiners, cuiners, conductors, etc.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA PER A MENORS D’ EDAT

El permís de residència es podrà concedir a menors d’ edat no nascuts a Espanya fill d’ estranger resident legal a Espanya, o sota tutela d’ alguna institució espanyola o de ciutadans espanyols o estrangers residents.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA FAMILIAR

Qualsevol familiar o acompanyant d’algun ciutadà membre dels estats de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa que pretengui residir a Espanya per un termini superior a tres mesos haurà de sol·licitar una targeta de familiar que faci les vegades de permís de residència.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA PER INVERSIÓ

El fet d’adquirir a Espanya un o diversos habitatges valorats en almenys 500.000 euros suposa per a l’estranger comprador la consecució del permís de residència. Aquesta mesura, que s’emmarca dins de la Llei de Suport als Emprenedors de 2013, afecta tant a la compra d’habitatge com a la inversió en deute públic, fons d’inversió i societats de capital.